ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง  เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์  ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดราคากลางและคำนวณราคากลางตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน 8 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายหนองพันจันทร์ ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้านผู้ช่วยนุ - โป่งขาม หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดพิ้นที่เทคอลกรีต 2 จุด หมู่ที่ 7 และ หมู่ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 2,3,6,8,10 และ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต สายโคกเจริญ - ต้มมะค่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  6. โครงการขยายเขขตประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  7. โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะลิคร้อ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  8. โครงการวางท่อกลม คสล. หมู่ที่ 1,4,5 และ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
Attachments:
Download this file (8โครงการ.pdf)8โครงการ.pdf[ ]388 Kb