ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ภาษีป้าย

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563

alt

alt

alt

alt

alt

alt

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

alt

alt

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 )

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัทร์

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -  19 )

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2021 เวลา 11:42 น.

หน้า 1 จาก 14