ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน

อีเมล พิมพ์ PDF

altaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 09:55 น.

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์

อีเมล พิมพ์ PDF

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]462 Kb

หน้า 2 จาก 11