ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.หนองพันจันทร์


- -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


น.ส.ทิพย์รัตน์  รัตนกุสุมภ์
นักพัฒนาชุมชนนาายชูชีพ  เรืองโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


น.ส.รุ่งนภา  เดชมาก
พนักงานจ้างเหมา