ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.หนองพันจันทร์
อาชีพ
     อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่สับปะรด ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกไม้ยูคา
     อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงสุกร เลี้ยงแพะ
- อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายผัก ผลไม้ ขายของชำ
- อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างในสถานที่แปรรูปสับปะรด และรับจ้างทั่วไป


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
        โรงแรม/ที่พัก จำนวน 3 แห่ง
        ศูนย์สัมมนา จำนวน 1 แห่ง