ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางสังคม อบต.หนองพันจันทร์
สถานบันการศึกษา
     โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ หมู่ที่   6 เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่   4 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
     โรงเรียนบ้านหนองโก หมู่ที่   2 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
     โรงเรียนวัดช่องลาภ หมู่ที่   3 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
     โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 11 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
      วัดยอดสุวรรณคีรี หมู่ที่  11
      วัดหนองโก หมู่ที่    2
      วัดหนองจอก หมู่ที่    4
      วัดช่องลาภ หมู่ที่    3
      วัดหนองพันจันทร์ หมู่ที่    9
      สำนักสงฆ์ทุ่งตาลับ หมู่ที่  10

สาธารณสุข
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 2 คน รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพันจันทร์ มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 2 คน รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ที่พักตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพันจันทร์
      หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบลหนองพันจันทร์ ( 1669 ) ( 032 - 731635 - 7 )

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
      อำเภอบ้านคา ได้แก่ ศูนย์ทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านคา วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดป่าตะแบก ไร่องุ่น พลับพลา น้ำพุร้อนบ้านบึง (โป่งกระทิง) น้ำตกซับเตย กลุ่มผลิตรากไม้