ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.หนองพันจันทร์
การคมนาคม
     การคมนาคม ติดต่อได้ทางรถโดยสารประจำทาง เส้นทางที่สำคัญคือ เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านคา สามารถติดต่อได้โดยใช้ทางหลวงชนบทสายชัฏป่าหวาย - โป่งกระทิง ระยะทางแยก ชัฏป่าหวาย - อำเภอบ้านคา ประมาณ 16 กิโลเมตร ระหว่างจังหวัดราชบุรี สามารถติดต่อได้โดย ทางหลวงสาย 3087 และ 3313 ราชบุรี - โป่งกระทิง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

     ปัจจุบันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญจำนวน 10 ตู้ มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 1 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริการ รับ – ส่งจดหมาย และพัสดุครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองพันจันทร์

การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า อยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย เป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยบริการไฟฟ้าหลักอำเภอจอมบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎรภายในตำบลหนองพันจันทร์ แต่ยังไม่ทั่วทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลองชลประธาน จำนวน   3  แห่ง
       คลองส่งน้ำ จำนวน   1  แห่ง
       บ่อบาดาล/บ่อตอก/บ่อเจาะห (ที่ใช้การได้) จำนวน 35  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น จำนวน 24  แห่ง
       สระน้ำ  (ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) จำนวน 71  แห่ง
       แม่น้ำลำคลอง จำนวน    -  แห่ง
       ฝายหนักกั้นน้ำ จำนวน 19  แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ จำนวน   5  แห่ง
       ห้วย/ลำธาร จำนวน   4  แห่ง