ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
ข้อมูลอื่น ๆ อบต.หนองพันจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
      ป่าสงวนและพื้นที่สาธารณะ 4 แห่ง

กลุ่มมวลชนจัดตั้งขึ้น
       กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
       กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
       กลุ่มเยาวชน
       กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน
       กลุ่มสถาบันการเงินตำบลหนองพันจันทร์
       กลุ่มกรรมการพลังงานตำบลหนองพันจันทร์ 80 ชุมชน