ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์


นายประภาส  ศิลปศร
ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์


นายชาญชล  ศรีนวลมาก
รองประธานสภา อบต.
 

นายอดุลย์   นิมิตรนิวัฒน์
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
สมาชิกสภาอบต.
นายอาคม  ขำพินวงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
 
สมาชิกสภาอบต.
นายขจิตร  บุญวัดช้าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสายฟ้า  คชสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายรังสรรค์  แจ้งธรรมมา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบำเพ็ญ  ราชสิงโห
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
 
สมาชิกสภาอบต.
นายไพ  วารีอุดม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายสกล  บุญธรรม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประเสริฐ  จิตต์สกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายศุภชัย  มีกุศล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายวิเชียร  ดอนจุ้ย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายย้อย  ทองมาก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

นายชาญชล  ศรีนวลมาก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวภาณิตา  บำรุงสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.
นายประภาศ  ศิลปศรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวปานรัตน์  ศรีบัวอ่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาอบต.
นายหยุ่นสาม  ก่อเจริญสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
สมาชิกสภาอบต.
นายฉลอง  แซ่ล้อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11