ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองพันจันทร์


นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้ำเพชร
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางจันธิภา  ถิ่นโพธิ์วงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
    
นางรุ่งนภา  แสงตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกรนกร  หนูทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล
 
สิบเอกชัชฎาพงศ์  วิเศษโชค
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.รุจิษยา  พิมพา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
 

น.ส.พรพิมล  ปานณรงค์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
น.ส.แสงระวี  เอี่ยวเล่าเตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ปรียาภรณ์  สมสมัย
คนงานทั่วไป

น.ส.สาลิณี  พูพันธ์
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
 

นายอดุลย์ สุจิตต์รักษ์
คนงานทั่วไป
นายเพิ่มศักดิ์  สามพ่วงบุญ
คนงานทั่วไป
 
นายปกรณ์  บุญคำ
ภารโรง
นายชัยยุทธ ชินวงษ์พรม
คนงานทั่วไป
 
นายมนัส   มุ่งคู่ฟ้า
พนักงานขับรถน้ำ
นายสุบิน  ขำพินวงษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
 

น.ส.อริญชยา  วันโจ
แม่บ้าน

น.ส.ศิริวิมล  ทองมาก
พนักงานจ้างเหมา
 
นายประทิน  ขำพินวงษ์
พนักงานจ้างเหมา