ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองพันจันทร์


นายอดุลย์   นิมิตรนิวัฒน์
ปลัดอบต.หนองพันจันทร์


นายวันชัย  ดอนกัลยา
รองปลัดอบต.หนองพันจันทร์

นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้ำเพชร
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.ณิชาอร  ดาวดึงส์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
ส.อ.รณกร  หนูทิพย์
บุคลากร
น.ส.รุจิษยา  พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 
น.ส.พรพิมล   ปานณรงค์
ผู้ช่วยบุคลากร
นายอดุลย์  สุดจิตต์รักษ์
คนงานทั่วไป
 
น.ส.รุ่งฟ้า ทองดอนเหมือน
คนงานทั่วไป

น.ส.ทิพยรัตน์  รัตนกุสุมภ์
นักพัฒนาชุมชน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชูชีพ    เรืองโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
น.ส.กมลพรรณ พันธ์ดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเพิ่มศักดิ์  สามพ่วงบุญ
คนงานทั่วไป
 
นายวัชรินทร์  เมฆปั้น
ภารโรง
น.ส.ปรียาภรณ์  สมสมัย
คนงานทั่วไป
 
นายมนัส   มุ่งคู่ฟ้า
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ภิญญดา ศิริพิน
แม่บ้าน
 
นางวีณารัตน์  มีมาก
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
   
นายสุบิน  ขำพินวงษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา