ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง อบต.หนองพันจันทร์

น.ส.ดารัณ  ฆฤณีกัมพู
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


น.ส.กรองทิพย์ ชรินรัตนกุล
นักวิชาการพัสดุ
 

น.ส.ศรีไพร  อินทร
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอมรรัตน์  ป้านเกี้ยว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.รุ่งฟ้า  ทองดอนเหมือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.ทัศนีย์  แจ่มจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.อุษา  ปานแดง
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.พรทิพย์  อำไพจิต
คนงานทั่วไป