ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.หนองพันจันทร์


นางวิลาวัลย์  ทองลิ่ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯนางสุพรรณี  ฉวีหาญ
ครู ศพด.วัดยอด
    

นางปิยะมาศ  ขุนเมือง
ครู ศพด.ช่องลาภ

นางเยาวลักษณ์  ทองคำเภา
ครู ศพด.หนองพันจันทร์
 

น.ส.สุจิตตรา  อาจคงหาญ
ครู ศพด.หนองจอก

น.ส.วิภาวี  มีเดช
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.กรรณิกา สุรพงศ์ภักดี
คนงานทั่วไป

น.ส.ชวนพิศ  ศิริสมุทร
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.มาลาตี  ตรีมาลา
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.มาลี  พุ่มพวง
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.ทัศนีย์  คงไทย
พนักงานจ้างเหมา