ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.หนองพันจันทร์


นายอดุลย์   นิมิตรนิวัฒน์
ปลัดอบต.หนองพันจันทร์
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา


น.ส.ขวัญชนก  เฮงสิน
นักวิชาการศึกษา

นางสุพรรณี  ฉวีหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรรณธิพา   แซ่ลิ้ม
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
    
นางปิยะมาศ  ขุนเมือง
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
นางสาวสุจิตตรา  อาจคงหาญ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางเยาวลักษณ์   ทองคำเภา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก