ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.หนองพันจันทร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยมนตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายนางยัง-หนองตาเล็ก หมู่ที่ 8 ต.หนองพันจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 16
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 1-11 (หมู่ที่ 2,4,5 )โดยเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 1-11 (หมู่ที่ 1,2,4,5,7และ10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยางภายในตำบล (หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จำนวน 4 แห่ง (จำนวน 21 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 6
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด.pyp 14
13 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองพันจันทร์ - หนองจอก ,สายทุ่งมะลิคร้อ - หนองโก สำนักปลัด.pyp 15
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 ,โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 2,3,6,8,9และ11 และโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่7 สำนักปลัด.pyp 20
15 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ และ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 สำนักปลัด.pyp 13
16 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด.pyp 19
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 - 11 สำนักปลัด.pyp 10
18 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด.pyp 12
19 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีี สำนักปลัด.pyp 22
20 โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ 6 และ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 11 สำนักปลัด.pyp 12
21 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด.pyp 9
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้งอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย 62 สำนักปลัด.pyp 21
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้งอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักปลัด.pyp 16
24 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 สำนักปลัด.pyp 27
25 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้ก่อสร้าง สำนักปลัด.pyp 67
26 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช้ก่อสร้าง สำนักปลัด.pyp 22
27 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวนณราคากลาง สำนักปลัด.pyp 19
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที 1 สำนักปลัด.pyp 64
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ในเดือน มีนาคม 2560 สำนักปลัด.pyp 51
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าวางท่อ ค.ส.ล. สำนักปลัด.pyp 54

หน้า 1 จาก 3