ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน (สพฐ) จำนวน4แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 สำนักปลัด.pyp 3
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จำนวน 20 รายการ สำนักปลัด.pyp 4
3 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน (สพฐ)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สำนักปลัด.pyp 8
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด.pyp 4
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง) จำนวน 26 รายการ สำนักปลัด.pyp 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 4
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 3 K 145 จำนวน 2 ลูก สำนักปลัด.pyp 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด.pyp 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง สำนักปลัด.pyp 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4670 ราชบุรี สำนักปลัด.pyp 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย สำนักปลัด.pyp 11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 3334 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกตร ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำของระบบประปา หมู๋ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด.pyp 11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 14
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักปลัด.pyp 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 15
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 4
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 24
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.หนองพันจันทร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 25
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 27
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยมนตรี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 22
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายนางยัง-หนองตาเล็ก หมู่ที่ 8 ต.หนองพันจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 29
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 23

หน้า 1 จาก 3