ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัทร์ เรื่อง แผนกำหนดการออกประชาคม "ระดับหมู่บ้าน" เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 สำนักปลัด.pyp 10
2 ภาษีป้าย สำนักปลัด.pyp 14
3 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 สำนักปลัด.pyp 22
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด.pyp 100
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด.pyp 37
6 การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 สำนักปลัด.pyp 19
7 ความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน สำนักปลัด.pyp 49
8 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ สำนักปลัด.pyp 117
9 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 46
10 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำนักปลัด.pyp 214
11 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 41
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด.pyp 14
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 126
14 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด.pyp 21
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองพันจันทร์ 119
16 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน สำนักปลัด.pyp 98
17 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบล สำนักปลัด.pyp 45
18 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์ อบต.หนองพันจันทร์ 234
19 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลวันสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี2562 สำนักปลัด.pyp 24
20 การจองคิวขอรับการบริการออนไลน์ สำนักปลัด.pyp 19
21 ขอเชิญร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต สำนักปลัด.pyp 45
22 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สำนักปลัด.pyp 44
23 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 53
24 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 9
25 รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 238
26 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2561 สำนักปลัด.pyp 75
27 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 360
28 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2560 สำนักปลัด.pyp 68
29 ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติตำบล สำนักปลัด.pyp 11
30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 สำนักปลัด.pyp 814

หน้า 1 จาก 2